Deze website is eigendom van Onafhankelijke Deskundige Ruts C. BVBA.

Contactgegevens en Maatschappelijk zetel
Onafhankelijke Deskundige Ruts C. BVBA
Smidstraat 53
2590 Berlaar

Telefoon: +32 478 88 76 54
Email: info@gerechtsdeskundige.net
Ondernemingsnummer: BE 0839.651.004

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Ruts C. BVBA of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

Ruts C. BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Ruts C. BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Ruts C. BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. Ruts C. BVBA kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. Ruts C. BVBA kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.

Privacy

Verzameling, gebruik en andere verwerkingen van persoonsgegevens

Statistische informatie
Bij ieder bezoek aan de website kunnen verschillende persoonsgegevens en logbestanden automatisch over u worden verzameld, met name uw IP-adres, eventueel uw locatie, de datum en duur van uw bezoek aan de website, de websites van waaruit u naar de website wordt doorgelinkt, uw browser, uw besturingssysteem, uw surfgedrag op de website en in het bijzonder de pagina’s die u op de website bezoekt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden en om de werking en het gebruik van de website te analyseren en te optimaliseren.

Klantinformatie
Van zodra uw bezoek of uw gebruik zich niet beperkt tot algemene informatievergaring en meer bepaald wanneer u op of via de website gebruik maakt van de aangeboden functionaliteiten, zoals;

  • een vraag stellen via het contactformulier

worden bovendien bijkomende gegevens gevraagd en/of verzameld. De gegevens die in dat geval worden gevraagd en verzameld zijn doorgaans beperkt tot contactgegevens, en meer bepaald uw naam en e-mailadres.

Dergelijke gegevens worden gebruikt:

  • om uw vraag, mededeling of verzoek te kunnen behandelen en hierop desgevallend te antwoorden;
  • om statistische informatie te verzamelen en trendanalyses op te stellen om beheers- en marketingdoeleinden;

Rechten van toegang, aanpassing en verbetering

Zoals voorzien door de Privacywet, heeft u op ieder ogenblik een kosteloos recht op toegang, aanpassing en verbetering van uw persoonsgegevens. U kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing en kan zich hiervoor schriftelijk richten tot Ruts C. BVBA op de hierna vermelde contactgegevens.

Onafhankelijke Deskundige Ruts C. BVBA
Smidstraat 53
2590 Berlaar

Telefoon: +32 478 88 76 54
Email: info@gerechtsdeskundige.net
Ondernemingsnummer: BE 0839.651.004